Algemene voorwaardenLees deze aandachtig door

Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen is als eenmanszaak gevestigd in Philippine (Zeeuws-Vlaanderen), aan de Castiliestraat 2 (4553BS) en als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Terneuzen onder nummer 52595013. Vanwege de rechtsvorm kan Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen alleen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door de heer M(arc) Czybulinski-Vleugels.

 

Gebruikersvoorwaarden van partyverhuurzeeuwsvlaanderen.nl

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik en bezichtiging van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

 

Websites van derden

Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen kan hyperlinks en bronvermeldingen bevatten naar andere websites die buiten het domein van Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en worden niet altijd door Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Indien er op deze website links en bronvermeldingen zijn aangebracht waarvan bestanden, van welke inhoud dan ook, gedownload kunnen worden, geschied zulks downloaden geheel voor uw eigen risico. De link of bronvermelding houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade ten gevolge van dit downloaden draagt Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen geen enkele aansprakelijkheid. Noch is Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen op enigerlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die webpaginas.

 

Inhoud

Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen, actualiseren en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan ondanks deze inspanning op geen enkele wijze garant staan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen kan de inhoud (teksten, afbeeldingen, geluiden, hyperlinks en andere objecten) van deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van de veranderingen of beëindiging. Ondanks de constante zorg en aandacht die Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen besteedt aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen website of met de tijdelijke onmogelijkheden om deze site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen verkregen is. Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

 

Hyperlinks

Indien uw website gerelateerd is aan ons doel of onze doelgroep (en niet discriminerend van aard is en/of niet politiek of sexueel georiënteerd) is het vrij toegestaan om hyperlinks naar deze website te maken. Indien de beheerder van een website of webshop bezwaar maakt over een op onze pagina aangebrachte hyperlink naar zijn website, zal de link na overleg verwijderd worden.

 

Email

Het is mogelijk dat computervirussen buiten medeweten van Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen via haar email worden verspreid. Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen is daarom niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van email, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleert Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen haar uitgaande email zorgvuldig op aanwezigheid van virussen.

 

Database

De database is eigendom van Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen te Philippine en wordt volledig beheerd naar de gestelde eisen van het CBP, College Bescherming Persoonsgegevens, te Den Haag.

 

Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen. Vermenigvuldiging en /of openbaar maken van auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen sites opgeslagen informatie in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen. Enige uitzondering hierop betreft vermelding van Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen als bron bovenaan het bericht, met in de vermelding een link naar de Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen website. Partyverhuur Zeeuws-Vlaanderen behoudt tevens het recht, tenzij anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst, als muziek-en beeldmateriaal.

 

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van Toepassing. Indien één onderdeel, danwel meerdere onderdelen van deze algemene voorwaarden door een daartoe bevoegde instantie ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan komt dit onderdeel danwel komen deze onderdelen te vervallen. Alle overige onderdelen blijven daarbij onverminderd van kracht.

 

Naschrift

Opmerkingen en suggesties voor verbetering en aanpassingen worden zeer op prijs gesteld. U kunt een email sturen via het contactformulier.

 

Aanpassing Algemene Voorwaarden d.d 02-07-2018



Top